Privacy

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Het is ook een wettelijke verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In je dossier neem ik ook gegevens op die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik – na jouw expliciete toestemming – heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • voor gebruik door een waarnemend behandelaar, tijdens mijn afwezigheid
  • voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur of ik, een factuur kunnen opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je van mij krijgt, staan de gegevens waar de verzekeraar om vraagt. Dat betekent dat de nota geschikt is om in te dienen bij je zorgverzekeraar. Op de nota staan de volgende gegevens:

  •     je naam, adres en woonplaats
  •     je geboortedatum
  •     de datum van de behandeling
  •     een omschrijving van de behandeling, in dit geval homeopathisch advies
  •     de kosten van het consult

Vóór het eerste consult is het van belang de behandelovereenkomst getekend naar mij te retourneren.